djelatnosti

-umnožavanje snimljenih zapisa
-iznajm. predmeta za os. uporabu i kuć., d. n.
-promidžba (reklama i propaganda)
-računovodstveni poslovi
-trgovina energijom
-organiziranje tržišta energijom
-trgovina na veliko naftnim derivatima
-trgovina na malo naftnim derivatima
-trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom
-trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom
-istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina
-izrada projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja
-građenje ili izvođenje pojedinih radova na rudarskim objektima i postrojenjima
-trgovina plinom
-djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
-prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
-javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu
-prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
-agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
-djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga u autobusnom prometu
-djelatnost pružanja kolodvorskih usluga u teretnom prometu
-prijevoz za vlastite potrebe
-poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta
-poslovi održavanja javnih cesta
-ostali poslovi upravljanja javnim cestama
-djelatnost nakladnika
-distribucija tiska
-djelatnost javnog informiranja
-djelatnost elektroničkih komunikacija mreža i usluga
-univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija
-usluga s posebnom tarifom
-djelatnot pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga
-djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija
-djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa
-djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
-audiovizualne djelatnosti
-komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima
-usluge informacijskog društva
-projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
-energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
-stručni poslovi prostornog uređenja
-obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
-izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
-izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice
-izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte
-izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
-izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
-izrada elaborata tehničke reambulacije
-izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
-izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
-izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
-izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
-izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
-izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
-izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
-tehničko vođenje katastra vodova
-izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
-izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
-izrada geodetskih elaborata stanja građevina prije rekonstrukcije
-izrada geodetskoga projekta
-iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine
-izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
-geodetsko praćenje građevina u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja
-praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja
-geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
-izrada projekata komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
-izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
-stručni nadzor nad izradom elaborata katastra vodova i stručnih geodetskih poslova za potrebe pružanja geodetskih usluga, tehničkim vođenjem katastra vodova, izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja, izradom posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja, izradom geodetskih elaborata stanja građevina prije rekonstrukcije, izradom geodetskoga projekta, iskolčenjem građevina i izradom elaborata iskolčenja građevine, izradom geodetskoga situacijskog nacrta izgrađene građevine, geodetskim praćenjem građevina u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja, praćenjem pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja, izradom posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
-snimanje iz zraka
-poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
-posredovanje u prometu nekretnina
-poslovanje nekretninama
-prijevoz putnika u javnom prometu
-održavanje javnih površina
-održavanje nerazvrstanih cesta
-stručni poslovi zaštite okoliša
-gospodarsko korišenje prirodnih dobara
-djelatnost prikupljanja, provjere, propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja (servisiranje) rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme, dizalica topline, nepokretnih protupožarnih sustava i aparata za gašenje požara koji sadrže kontrolirane tvari i fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise
-djelatnost uvoz/izvoza i stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranje, obnavljanje i oporabe tih tvari
-djelatnost druge obrade otpada
-djelatnost oporabe otpada
-djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
-djelatnost prijevoza otpada
-djelatnost sakupljanja otpada
-djelatnost trgovanja otpadom
-djelatnost zbrinjavanja otpada
-gospodarenje otpadom
-djelatnost ispitivanja i analize otpada
-poljoprivredna djelatnost
-integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
-poljoprivredno-savjetodavna djelatnost
-obavljanje poslova stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji
-ekološka proizvodnja, prerada, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
-proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino (osim prerade u sok od grožđa i koncentrirani sok od grožđa)
-proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
-destilacija, promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
-proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina
-proizvodnja sjemena
-dorada sjemena
-pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
-stavljanje na tržište sjemena
-proizvodnja sadnog materijala
-pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala
-stavljanje na tržište sadnog materijala
-uvoz sadnog materijala
-djelatnost ovlaštenog skladištara za žitarice i industrijsko bilje
-promet duhana
-proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja
-oplođivanje domaćih životinja
-trgovina uzgojno valjanim životinjama i genetskim materijalom
-gospodarenje lovištem i divljači
-gospodarenje šumama
-proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog materijala
-proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca
-djelatnost proizvodnje i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe
-kupnja i prodaja robe
-pružanje usluga u trgovini
-obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
-zastupanje inozemnih tvrtki
-turističke usluge u nautičkom turizmu
-turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
-ostale turističke usluge
-turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
-pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
-pripremanje i usluživanje pića i napitaka
-pružanje usluga smještaja
-pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
-socijalna usluga savjetovanja i pomaganja
-socijalna usluga pomoći u kući
-socijalna usluga psihosocijalne podrške
-socijalna usluga rane intervencije
-socijalna usluga pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)
-socijalna usluga boravka
-socijalna usluga smještaja
-socijalna usluga organiziranog stanovanja
-sportska priprema
-sportska rekreacija
-sportska poduka
-organiziranje sportskog natjecanja
-vođenje sportskih natjecanja
-upravljanje i održavanje sportskih građevina
-popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
-popravak i održavanje računala i periferne opreme
-organiziranje tečajeva, seminara, kongresa, kreativnih radionica, koncerata i kulturnih događanja
-računalne i srodne djelatnosti
-iznajmljivanje strojeva i opreme sa ili bez rukovatelja
-iznajmljivanje motornih vozila
-usluge prijepisa
-usluge fotokopiranja